Mon08212017

Last update07:30:20 PM GMT

Back Disclaimer

Disclaimer ex Ponto Magazine

De door ex Ponto Magazine op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van de site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van ex Ponto Magazine.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ex Ponto Magazine sites verkregen is. ex Ponto Magazine garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via ex Ponto Magazine sites verkregen informatie. De informatie op de sites wordt bijna dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright:
ex Ponto Magazine behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van ex Ponto Magazine mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ex Ponto Magazine en/of On File (ook niet via een eigen netwerk).

Richtlijnen publicatie bij ex Ponto Magazine:
Bij publicatie van tekst en audiovisueel materiaal in ex Ponto magazine (in alle online, offline of print vormen) houdt ex Ponto Magazine, en daarmee ook On File, het recht op herpubliceren op nieuwe websites en andere publicatievormen, online, offline of geprint, in de toekomst (bijvoorbeeld op e-readers en tablads, zoals i-pad, of partner websites, zoals eLinea, of gedrukte vormen van ex Ponto zoals jaarboeken]. De auteurs, fotografen en filmmakers houden het auteursrecht wel voor zichzelf, ongeacht ze een vergoeding hebben gekregen van ex Ponto Magazine/On File of niet. Als de auteurs de productie speciaal voor ex Ponto Magazine hebben gemaakt, dienen ze bij herpubliceren bij andere media de naam van ex Ponto Magazine als bron te vermelden. Deze richtlijnen gelden altijd, en tevens als contract tussen de auteurs en ex Ponto Magazine, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

contact

Reacties en inzendingen
ex Ponto is een uitgave van On File, Associatie van vluchtelingjournalisten en schrijvers
ex Ponto is mede mogelijk gemaakt door:
Logo_Ministerie_OCW Logo_Democratie_en_Media Logo_StimuleringsFonds_voordePers
 

Colofon

ex Ponto

is een journalistiek magazine dat op internet verschijnt. Het merendeel van de artikelen wordt door vluchteling-journalisten en andere migranten geschreven. Met Nederlandse journalisten als gast.

 


ovidiusex Ponto

In 8 na Chr. verbant de Romeinse keizer Augustus de dichter Ovidius naar het verre Tomi (het huidige Constança in Roemenië) aan de Zwarte Zee, in de provincie Pontus. Ovidius schrijft daar zijn bekende Epistulae ex Ponto (Brieven uit de Zwarte Zee). Deze bundel bevat poëtische verzoekschriften die hij naar vrienden en invloedrijke Romeinen schreef om voor hem bij de keizer te bemiddelen om in zijn lotsbestemming te herzien. Ex Ponto is in de geschiedenis door verschillende schrijvers gebruikt als metafoor voor ballingschap.